civ.org.pl forums [http://forums.civ.org.pl]
Civ 4 GwD - Śmietnik Historii [http://forums.civ.org.pl/viewboard.php?BoardID=69]
Re: Doprecyzowanie regulaminu [http://forums.civ.org.pl/viewtopic.php?TopicID=5995]
[http://forums.civ.org.pl/viewtopic.php?TopicID=5995#137870]

Damroka 
Apr 24, 2007 at 19:22
Re: Doprecyzowanie regulaminu

Miałem nie narzucać swoich propozycji, ale widząc powyżej przedstawiony regulamin, który delikatnie mówiąc jest mało przejrzysty, zdecydowałem wrzucić do ogólnego osądu jeszcze raz. Może się do czegoś przyda.
I jeszcze raz - stanowisk powinno być jak najwięcej, aby jak największa liczba ludzi mogła czynnie brać udział w grze. Jeśli będą wakaty na początku to nic nie przeszkadza, bo jest przewidziany zapis u Premiera, że wykonuje zadania za wakujące urzędy. Najwyżej na początku będzie miał więcej pracy, ale chyba się nie przepracuje. Zastanawiałem się jednak czy nie zlikwidować Ministra Spraw Wewnętrznych i jego zadań nie powierzyć Premierowi.


ZASADY GRY

Aby stać się jednym z uczestników gry należy zarejestrować się w wątku "Rejestr Graczy":
http://forums.civ.org.pl/viewtopic.php?TopicID=5808

I. ZGROMADZENIE OBYWATELI

1. Ogół graczy stanowi Zgromadzenie Obywateli.
2. Zgromadzenie Obywateli jest najwyższą władzą i decyduje o zmianach zasad gry, wyborze urzędników oraz w czterech kwestiach dotyczących rozgrywki: Wypowiedzenia Wojny/Podpisania Traktatu Pokojowego/Zawarcia Sojuszu/Wasalizmu, zmianie doktryn za wyjątkiem opcji religijnych, rozpoczęciu prac nad Cudem Świata/Cudem Narodowym/Projektem, miejscu gdzie założone zostanie nowe miasto.

3. Wyjątek od zasady dotyczącej zmian doktryn:
Zgromadzenie może zadecydować o wprowadzeniu tylko jednej opcji religijnej tj. Wolność Wyznań. Wprowadzenie tej opcji religijnej jest możliwe po wyrażeniu na nią zgody w głosowaniu ZWG.

II. GŁOSOWANIA

1. Zgromadzenie podejmuje decyzje w głosowaniu większością względną (tzn. liczoną od liczby oddanych głosów, a nie liczby wszystkich graczy):
a) zwykłą (50%+1), = ZWG - dotyczy wszystkich głosowań prócz powodujących zmianę zasad gry.
b) kwalifikowaną (66%+1) = KWG - dotyczy zmian zasad gry
c) głosowanie trwa przez co najmniej 48 h - określa zarządzający głosowanie;
d) głosowania dotyczące obsady stanowisk są tajne;
e) głosowanie, które może przeprowadzić każdy obywatel wykonuje się poprzez:
- sondaż: w formie niewiążących wyników;
- referendum: które ma moc wiążącą; Dotyczy spraw bieżących, zmian zasad gry oraz obsady stanowisk.


III. URZĘDY ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
1. Każdy Urzędnik jest jednocześnie Obywatelem.
2. Urzędnicy wybierani są w tajnych głosowaniach ZWG.
3. Kadencja Urzędnika trwa 20 tur. Mogą zostać odwołani ze stanowiska również przed upływem kadencji.
4. Nikt nie może pełnić tego samego urzędu więcej niż dwa razy z rzędu. Po wypełnieniu dwóch kadencji na tym samym urzędzie, obywatel ma obowiązek odczekać co najmniej jedną kadencję przed ponownym kandydowaniem na ten sam urząd, ale może kandydować i sprawować obowiązki jako każdy inny urzędnik.
5. Żaden obywatel nie może sprawować jednocześnie dwóch urzędów.
6. Po zakończeniu kadencji obywatel sprawuje urząd do czasu wyłonienia następcy.

A. Wykonawca Tury.
1. Wykonuje działania zlecone przez uprawnionych Urzędników.
2. Zamieszcza zapis gry i screeny w nowym wątku.
3. Nie może zakończyć tury jeśli wszystkie polecenia do wykonania w danej turze nie zostaną przedstawione przez urzędników. W przypadku braku polecenia lub wydania polecenia niewykonalnego albo też podania poleceń ze sobą sprzecznych Wykonawca tury zatrzymuje grę i zgłasza to w wątku tury.

B. Trybunał Sędziowski.
1. Wybieranych jest trzech Sędziów Trybunału.
2. Dbają o przestrzeganie zasad gry.
3. Rozstrzygają w kwestiach spornych
4. Aktualizują zasady gry.
5. Orzeka o przyspieszeniu gry w początkowym okresie przez Wykonawcę tury do czasu wystąpienia potrzeby podjęcia decyzji.
6. W kwestiach spornych jest wymagana zgodność dwóch Sędziów.


C. Premier
1. Premier posiada każde uprawnienie, które nie zostało zarezerwowane dla innego urzędu, albo Zgromadzenia Obywateli np. określenie nazw miast.
2. Sprawuje kontrolę nad następującymi jednostkami:
- Wszyscy Osadnicy oraz dołączone do nich jednostki obronne.
- Wszystkie jednostki morskie.
3. Decyduje o ustawieniach suwaka podatków/kultury/nauki.
4. Premier jest zobowiązany do rozwiązywania sporów pomiędzy urzędnikami.
5. Premier podejmuje decyzje w zastępstwie za innych urzędników uprawnionych do wydawania zaleceń Wykonawcy Tury w przypadku braku ich decyzji w ciągu pierwszych 48 h od rozpoczęcia danej tury lub w przypadku występowania czasowego wakatu na danym stanowisku.
6. Premier podejmuje również wiążącą decyzję w przypadku podania przez urzędników sprzecznych ze sobą poleceń.

D. Minister Spraw Zagranicznych
1. Sprawuje pieczę nad polityką zagraniczną naszego narodu za wyjątkiem wypowiedzenia wojny/podpisania pokoju/zawarcia sojuszu/wasalizmu.
2. Ma prawo przyjąć miasto od innej cywilizacji.
3. Decyduje o ruchach zwiadowcy.
4. Przejmuje obowiązki Premiera w przypadku wakatu na jego stanowisku lub nieobecności powyżej 72 h.

E. Minister Wojny
1. Minister Wojny sprawuje pieczę nad wszystkimi wojskowymi jednostkami lądowymi za wyjątkiem garnizonów miejskich podlegających Gubernatorom oraz jednostek przydzielonych do ochrony osadników.
2. Minister Wojny sprawuje pieczę nad wszystkimi jednostkami lotnictwa

F. Minister Spraw Wewnętrznych:
1. Minister Spraw Wewnętrznych sprawuje pieczę nad wszystkimi robotnikami, którzy nie pozostają we władzy Gubernatorów.
2. Minister Spraw Wewnętrznych ma prawo określić specjalizację miast.
3. Minister Spraw Wewnętrznych ma prawo wyznaczyć liczbę jednostek danego typu, która powinna zostać wyprodukowana.
4. Minister Spraw Wewnętrznych może zdecydować gdzie będzie budowany zaakceptowany przez Zgromadzenie Obywateli Cud.
5. Minister Spraw Wewnętrznych jest zobowiązany czuwać nad dostępnymi na naszym terytorium surowcami oraz znać ich umiejscowienie.
6. Minister Spraw Wewnętrznych sprawuje pieczę nad Wielkimi Inżynierami.

G. Minister Kultury:
1. Minister Kultury powinien czuwać nad budynkami produkującymi kulturę w każdym mieście, poziomie kulturowym każdego miasta.
2. Minister Kultury sprawuje pieczę nad Wielkimi Artystami i Wielkimi Kupcami.
3. Minister Kultury ma obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich naszych miast, ich poziomu kulturowego, przyrostu kultury na turę oraz przewidywania co do czasu rozszerzenia granic kulturowych, a także poziomu przyrostu Wielkich Ludzi oraz kiedy miasto wyprodukuje Wielkiego Człowieka. Dane te przedstawia w wątku tury.
4. Minister Kultury ma prawo domagać się wzniesienia budynku produkującego kulturę raz na 4 budynki, jeżeli żaden z poprzednich 3 wzniesionych budynków nie produkuje kultury. Minister Kultury decyduje jaki to będzie budynek, a w odniesieniu do budynków sakralnych uzgadnia to z Wielkim Kapłanem.

H. Minister Nauki:
1. Minister Nauki ma prawo wyboru, jaka technologia będzie odkrywana.
2. Minister Nauki jest zobowiązany do prowadzenia listy co najmniej 5 technologii, które będą odkrywane w następnej kolejności. Listę tą przedstawia w Auli.
3. Minister Nauki sprawuje pieczę nad Wielkimi Naukowcami.

I. Koordynator ds. Służb Specjalnych jest zobowiązany prowadzić ewidencję wszystkich poznanych cywilizacji: ich miast, religii, jednostek wojskowych, cudów oraz doktryn. Zapisy powinny również zawierać rozmiar, ulepszenia terenu oraz wszystkie inne niezbędne informacje o miastach. Dane te przedstawia w wątku tury.
1. Koordynator ds. Służb Specjalnych sprawuje pieczę nad wszystkimi szpiegami.
2. Koordynator ds. Służb Specjalnych jest mianowany przez Premiera.
3. Koordynator ds. Służb Specjalnych, jako urzędnik mianowany nie podlega kadencyjności.
4. Koordynator ds. Służb Specjalnych może zostać odwołany przez Premiera.

J. Wielki Kapłan
1. Wielki Kapłan decyduje o wyborze i wprowadzeniu religii państwowej.
2. Wielki Kapłan decyduje o wyborze i wprowadzeniu opcji religijnych.
3. Wielki Kapłan sprawuje pieczę nad Wielkimi Prorokami.
4. Wielki Kapłan sprawuje pieczę nad wszystkimi misjonarzami.


K. Gubernatorzy
1. Gubernatorzy to urzędnicy mianowani przez Ministra Spraw Wewnętrznych nie podlegają kadencyjności.
2. Gubernatorzy podejmują decyzję o tym co ma być budowane w miastach oraz o ustawieniach w miastach.
3. Gubernator sprawuje pieczę nad robotnikami i jednostkami miejskiego garnizonu do nich przydzielonymi w granicach miasta albo województwa.
4. Gubernator w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych decyduje o budowie ulepszeń przez robotników.
5. W przypadku wakatu decyzje podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych.

IV. PIECZA NAD JEDNOSTKAMI.
A. Robotnicy
1. Robotnicy po utworzeniu znajdują się w gestii Premiera. Premier przydziela robotników Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub Gubernatorowi przed lub po sesji gry. Jeżeli robotnik nie zostanie przydzielony pozostaje w gestii Wykonawcy tury na czas bieżącej sesji.
2. Przydziału robotnika nie można zmienić, z wyjątkiem sytuacji kiedy organ zarządzający robotnikiem zrezygnuje ze swych praw i przekaże go z powrotem we władanie Premiera.
B. Wojskowe Jednostki Lądowe
1. Wojskowe Jednostki Lądowe po utworzeniu znajdują się w gestii Ministra Wojny.
2. Minister Wojny ma prawo przydzielenia jednostki do ochrony osadnika albo do garnizonu miejskiego.
3. Jednostki wyznaczone do ochrony osadników znajdują się w gestii Premiera dopóki osadnik nie założy miasta. Po założeniu miasta Minister Wojny decyduje o ich dalszym przeznaczeniu.
4. Jednostki przydzielone do garnizonu miejskiego pozostają w gestii Gubernatorów danego miasta.


V. PROWADZENIE ROZGRYWKI

1. Tura trwa 48 h. W sytuacjach wyjątkowych czas może być wydłużony.
2. Do prowadzenia rozgrywki przewiduje się zakładkę pod nazwą ROZGRYWKA oraz GŁOSOWANIA.
3. W zakładce ROZGRYWKA tworzone są następujące wątki:
- AULA - do prowadzenia dyskusji, wygłaszania uwag i opinii dotyczących rozgrywki i wypracowywania strategii.
- TURA NR X - gdzie Wykonawca Tury zamieszcza zapisy gry z określeniem nr tury i aktualnej daty w grze oraz pojawiające się informacje w logu. W tym samym wątku umieszcza również screeny umożliwiające rozpoznanie szczegółów na mapie.
Obywatele prowadzą dyskusje w sprawie bieżącej rozgrywki, a Urzędnicy wydają zalecenia dla Wykonawcy Tury do wykonania w następnej turze.
- STANOWISKA - PROPOZYCJE I KANDYDATURY - gdzie będą się zgłaszać kandydaci do objęcia poszczególnych stanowisk.
4. Jeśli wystąpi potrzeba założenia innych wątków należy uzyskać akceptację Sędziów Trybunału.

[Edited by Damroka on Apr 24, 2007 at 21:20]
tForum version b0.94.1.2 (© 2003 tForumDevTeam)

The comments published here represent only the personal opinions of the respective users. civ.org.pl and it's staff is not held responsible for the contents of the posts.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal civ.org.pl ani jego redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


hosted by artserwis.pl - praca, konkursy, portfolia dla twórców.